Kémia MA

Utolsó módosítás dátuma : 2015. október 20.

szakismertető

A képzés célja: az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre,
illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai
kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő
folytatására való felkészítés.
A képzés sajátosságai: a fő hangsúlyt a szakmai ismeretek felfrissítése, az elmúlt évtized legfontosabb
eredményeinek értelmezése mellett a legmodernebb oktatási módszerek megismertetésére a kémia tanítá-
sában való alkalmazásuk speciális lehetőségeinek bemutatására fekteti. Célja a kémia megszerettetésére
szakmailag és módszertanilag felkészült tanárok képzése. A tananyagba integráltan bemutatja a karon
folyó legfontosabb szakmai és szakmódszertani kutatások releváns eredményeit (táplálkozástudomány,
élelmiszerbiztonság, élelmiszeranalitika, eszközkészlet).
A szakterületi ismeretek tantárgyai: rendszerező kémia, Kémiatudomány a XXI. Században,
Mikropreparatív laboratóriumi gyakorlat, A kémiai rendszerek számítógépes modellezése, Modern szerkezetvizsgálati
módszerek, A kémia története, Kémiai feladatok megoldása.
Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú „C" tí-
pusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges. Mentesül a nyelvi követelmények alól az a
hallgató, aki tanulmányainak első évfolyamon történő megkezdésének évében betölti legalább a negyvenedik
életévét!
Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: tehetséges hallgatóink számára igénybe kívánjuk venni az
EKF TTK által biztosított gyakornoki programot, melynek során a képzések befejezése után is lehetősé-
gük marad hallgatóként elkezdett kutatásaik kiteljesítésére. Ezen kívül legtehetségesebb hallgatóink szá-
mára a külföldi tanulásra is meg van a lehetőség (az ERASMUS program keretén belül). A legtehetségesebbek
számára kutatási (esetleg munka) lehetőség nyílik az EGERFOOD laboratóriumaiban, illetve az
együttműködő hazai és külföldi partnerek doktori programjaiban.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: az utóbbi években egyre csökkent az érdeklődés a kémiatanári
pálya iránt, ennek eredményeként hamarosan várható a munkaerő piaci kereslet növekedése.
Hazánkban a gyógyszer-, ill. vegyipari termékek előállítása, forgalmazása szorult vissza legkevésbé a
gazdasági válság hatására, így e területen is jó esély mutatkozik az elhelyezkedésre.
A kémia, mint közismereti tárgy a közoktatás egyik legfontosabb, legdinamikusabban fejlődő területe,
így a közoktatásban dolgozó kémiatanárok továbbképzése is elengedhetetlen.


< Vissza